Ochrana osobných údajov

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov v spoločnosti Martina Valníčková, Petr Valníček – právny nástupca, prevádzkovateľa Penziónu pri studničke, IČO: 46820663 , Martina Valníčková, Petr Valníček – právny nástupca, Kremencová 5, Bratislava 84107 zapisany v Živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava pod číslom 110-217659 upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov zariadenia a webových stránok www.penzion-omastina.sk a info@penzion-omastina.sk, ktorí vyplnia údaje v rezervačnom formulári a kontaktujú nás prostredníctvom kontaktného formulára (ďalej len "zákazník"), ako aj ubytovaných hostí (ďalej len "hosť").

Základné ustanovenia

Firma Martina Valníčková, Petr Valníček – právny nástupca pri spracovaní osobných údajov vystupuje ako prevádzkovateľ a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

Zdroje spracovávaných osobných údajov

Spoločnosť spracováva nasledujúce údaje bez súhlasu hosťa na základe zákona 18/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registra obyvateľov Slovenskej republiky nasledovne:

Meno a priezvisko

Číslo občianskeho preukazu alebo pasu

Dátum narodenia

Adresa trvalého bydliska

Kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mail, adresa prechodného bydliska, alebo kontaktná adresa, spracováva zariadenie so súhlasom dotknutej osoby. Vyplnením ubytovacieho listu dáva zákazník súhlas na spracovanie týchto údajov.

Spoločnosť spracováva kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa, meno a priezvisko, dátum príchodu, dátum odchodu a telefónne číslo pre potreby rezervácie ubytovania formou rezervačného formulára na webovej stránke penziónu. Súhlas so spracovaním týchto údajov udeľuje v priebehu vypĺňania tohto formulára. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať telefonicky alebo na e-mailovej adrese : info@penzion-omastina.sk.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na osobné údaje, ktoré boli spracovávané na základe zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Poskytnuté osobné údaje môžu byť naďalej spracúvané na archivačné a štatistické účely.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

Príjemci a spracovatelia osobných údajov

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.

Subdodávateľmi správcu sú:

  • Webnode AG (systém webové stránky);
  • Konverzky.cz (predajny a rezervačný system);
  • Booking.com (predajny a rezervačný system);
  • Google Analytics (analýza webových stránok);

Práva kupujúceho

Osobné údaje, ktoré spracováva prevádzkovateľ na základe poskytnutého súhlasu budú v prípade odvolania súhlasu vymazané.

Podľa podmienok stanovených v Zákone má dotknutá osoba právo:

1. Na prístup k svojim osobným údajom;

2. Na opravu osobných údajov;

3. Na vymazanie osobných údajov;

4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;

5. Na prenositeľnosť údajov;

6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@penzion-omastina.sk;

7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;

2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

Záverečné ustanovenia

1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www. penzion-omastina.sk alebo www.restauracia-omastina.sk potvrzuje kupujúci, že byl oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma;

2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke/rezervácii;

3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť  20.11.2020